అక్కరకురాని అభివృద్ధి, ఇబ్బందుల్లో ప్రజానీకం!

పేదలకోసం పథకాలను పారదర్శకంగా అమలు చేయాలి ఏ దేశానికి అయినా అభివృద్ధి అనేది అవసరమే. కానీ అది సామాన్య మానవ్ఞని పురోగతికి దోహదపడాలి. మనం తలపెట్టే అభివృద్ధికార్యక్రమం

Read more