సద్గురువుల రక్షణ

సద్గురువుల చేష్టలు, మాటలు సర్వసామాన్యంగా ఎవరికీ అర్థం కావ్ఞ. వారి మాటలకు హద్దులు లేనట్లే వారిచేష్టలకూ హద్దుఉండదు. ఇంకా వారిచ్చే రక్షణకూ హద్దు ఉండదు. అక్కర్‌ కోటమహారాజ్‌,

Read more