భారత రాష్ట్రపతి

భారత ప్రధమ పౌరుడు, రాజ్యాధిపతి, దేశ సార్వభౌమాధికారానికి చిహ్నం రాష్ట్రపతి. భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య రిపబ్లిక్‌ వ్యవస్థ ఉంది. దీంతో రాష్ట్రపతికి రాజ్యాంగం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వ

Read more