నేటి నుండి ప్రాణహిత పుష్కరాలు

ప్రాణహిత జన్మ స్థలి అయిన తుమ్మిడిహెట్టి ప్రాణహిత నదీ తీరంలో నేటి నుంచి ప్రాణహిత పుష్కరాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. పన్నెండేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే పుష్కరాల సమయంలో పుణ్యనదిలో

Read more