ప్రజావాక్కు: సమస్యలపై ప్రజా గళం

ఫలించని సదస్సులక్ష్యం:-సి.హెచ్‌.సాయిరుత్విక్‌, నల్గొండ పుడమి పరిరక్షణకు ప్రపంచదేశాలకు దిక్సుచిలా మారుతుం దని అందరూ ఆశించిన కాప్‌-25 సదస్సు చివరకు ఉసూరు మనిపించింది. కర్బనఉద్గారాల తగ్గింపుదిశగా స్పష్టమైన మార్గ

Read more