ఇది నిరుపేదరిక బాలభారతం

ఇది నిరుపేదరిక బాలభారతం ప్రపంచం మొత్తం విూద వివిధ ప్రమాణాల బహు ముఖ పేద వర్గాలకు చెందిన పిల్లల్లో 31 శాతం మనదేశంలోనే ఉన్నారు. అంటే 689

Read more