సానుకూల స్పందనే మేలు

మీరు ఏఏ విషయాల పట్ల ఎక్కువగా స్పందిస్తున్నారు అనే అంశాన్ని పరిశీలించండి. భావోద్వేగాలు అనగానే అన్నీ చెడే అనుకోనక్కర్లేదు. మనకు మంచిగా ఉపకరించేవీ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మీలో

Read more