నిజమైన భక్తి

నిజమైన భక్తి భక్తి అంటే భగవంతుని ప్రేమించుట. మనలో ఉన్న ప్రేమను ఆ భగవంతుని వైపు మరలించటమే. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రేమను భగవంతుని వైపు మరలిస్తామో అప్పుడే

Read more