దేనికైనా ప్రణాళికే ప్రధానం

అతివలు- ఇల్లు-ఆఫీసు- బాధ్యతలు ఇల్లాలిగా బాధ్యతలు చక్కబెట్టుకుంటూనే ఆఫీసులో ఉద్యోగినిగా తన బాధ్యతల్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించాల్సిన మహిళలు ఎదుర్కొనే సమస్యలు చాలానే ఉన్నాయి. దాంతో ఒత్తిడి, చిరాకు,

Read more

పక్కా ప్రణాళిక అవసరం

మానసిక వికాసం ఇల్లాలిగా బాధ్యతలు చక్కబెట్టుకుంటూనే ఆఫీసులో ఉద్యోగినిగా తన బాధ్యతల్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించాల్సిన మహిళలు ఎదుర్కొనే సమస్యలు చాలానే ఉన్నాయి. దాంతో ఒత్తిడి, చిరాకు, కోపం,

Read more