మౌలిక వసతుల కల్పనలో వ్యవస్థీకృత ప్రణాళికలు అవసరం

దేశంలోని అన్ని వర్గాలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమర్థవంతమైన పరిపాలన అందించినప్పుడే సామా జిక వ్యవస్థలో సమన్యాయం అందుతుందని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తు త పరిస్థితులలో సమాజంలోని అట్టడుగువర్గాలు

Read more