శిరిడీ సాయిబాబా ఆలయం రేపటి నుండి మూసివేత!

శిరిడీ సాయిబాబా జన్మ స్థలం చుట్టూ వివాదం సాయి జన్మించిన పథ్రీని అభివృద్ధి చేస్తామన్న సీఎం ముంబయి: శిరిడీలో కొలువైన సాయిబాబా జన్మ స్థలంపై వివాదం నెలకొంది.

Read more