‘విలన్‌’కు అత్యుత్తమ బహుమతి

‘వార్తల్లోని వ్యక్తి’ ప్రతి సోమవారం వదల! నిన్నొదల! బొమ్మాళి! ఈ మాటలు ఎక్కడో విన్నట్టున్నాయి కదూ! ఏ పాటలు, ఏ మాటలు విన్నా ఈ మాటలు మరచిపోము

Read more