కొత్త అందాలు

కొత్త అందాలు ఆభరణాలు పెట్టుకోవాలంటే చెవి, ముక్కు భాగాల్లో మాత్రమే కుట్టించుకోవడం జరిగేది పూర్వం. కానీ ఇప్పుడు శరీరంలో చాలా చోట్ల రింగులు తగిలించేస్తున్నారు. సంప్రదాయానికి పెద్దపీట

Read more