అవయవాల వ్యాపారం

అవయవదానంఅంటే ప్రాణదానంతో సమానం. శరీరంలో ముఖ్యమైన అవయవాలుదెబ్బతిని చావ్ఞబతుకుల మధ్య అల్లాడుతున్న దీనులకు కావాల్సిన అవయాలు సకాలంలో అందించగలిగితే కొన్నేళ్లపాటు జీవనం సాగించడానికి వీలవ్ఞతుంది. కిడ్నీ,నేత్రాలు, కాలేయంవంటి

Read more