అవయవదానంపై అవగాహన పెంచాలి

అవయవదానంపై అవగాహన పెంచాలి అవయవ దానం ఎందరి ప్రాణాలను కాపాడుతు న్నది. ఇటీవల కాలంలో అవయవాలు దానం చేసేందుకు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావడం ఆహ్వానించదగ్గపరిణామం. అయితే

Read more