ఆర్డర్లీ వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి

రాజ్యాలు అంతరించినా రాజులు పోయినా ఆ అవశేషాలు ఎంతో కొంత ఏదో ఒక రూపంలో నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అంతకంతకు పెరిగిపోతున్న విఐపి సంస్కృతి అటు

Read more