మనసును జయిస్తే ప్రపంచాన్ని జయించినట్లే

మనసును జయిస్తే ప్రపంచాన్ని జయించినట్లే మనసు పాడైన తరువాతే మనిషి పాడవుతాడు. మనుగడ పాడవుతుంది. బోధలు వంటపడితే బ్రతుకులో బాధలు కంటపడకుండా పోతాయి. మనసు దేనినైనా కోరు

Read more