డిస్నీ సంస్థ నుండి ఇలాంటి సమాధానం బాధాకరం

సమాధులపై మా సినిమా పోస్టర్లు వద్దు డిస్నీ నిర్ణయంపై కొడుకుని కోల్పోయిన తండ్రి ఆవేదన ఇంగ్లండ్‌: ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన జోన్స్‌ అనే వ్యక్తికి నాలుగేళ్ల కోడుకు ఉన్నాడు. అతనిపేరు

Read more