అర్హత ఒక్కటే.. జీతమే తక్కువ!

అర్హత ఒక్కటే.. జీతమే తక్కువ! న్యూఢిల్లీ: మహిళలకు పని ప్రదేశాల్లో సమప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. మహిళలు, పురుఫులు ఒకే అర్హతతో ఉంటే, ఇద్దరికీ సమానజీతం ఇవ్వాలి. బోర్డు ఆఫ్‌

Read more