కాఫీలో పొంచి ఉన్న డేంజర్‌

కాఫీలో పొంచి ఉన్న డేంజర్‌ మనసుకు ఉల్లాసాన్ని, ఉత్తేజాన్ని కలిగించే వస్తువులకు మనిషి తేలికగా లొంగిపోతాడు. కాఫీకి మానవజాతి దాసోహం అవడానికి కారణం ఇదే. కారణం ఏదైనాగానీ,

Read more