అణువిద్యుత్తే ఇక శరణ్యం

అణువిద్యుత్తే ఇక శరణ్యం ప్రపంచంలో 16శాతం జనాభా మనదేశంలోనే ఉన్న ప్పటికీ దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి అవసరమైన బొగ్గు సహజ వాయువ్ఞ, చమురు తదితర శిలాజ ఇంధన వనరులు

Read more