ప్రతిదీ ఈజీగా ఉంటే కిక్‌ ఉండదు

ప్రతిదీ ఈజీగా ఉంటే కిక్‌ ఉండదు.. పెరిగిన సాంకేతిక వల్ల ‘జైలవకుశలో మూడుపాత్రలు చేయటం పెద్దకష్టమేకీ కాదు. .మంచి కథ కుదిరి, దానికి అధునాత సాంకేతిక తోడైతే

Read more