మెచ్చుకోవడం అంటే ప్రోత్సహించడమే

స్వాతిని కాస్త పొగిడితే చాలు ఎంతటి పనైనా క్షణాల్లో చేస్తుంది అమెను ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు పొగుడుతూ ఉండాలి ఈ పని మీరు తప్ప ఎవరూ చేయలేరు

Read more

మెచ్చుకోవడం అంటే ప్రోత్సహించడమే

స్వాతిని కాస్త పొగిడితే చాలు ఎంతటి పనైనా క్షణాల్లో చేస్తుంది అమెను ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు పొగుడుతూ ఉండాలి ఈ పని మీరు తప్ప ఎవరూ చేయలేరు

Read more