విద్యాబోధనలో కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం

విద్యాబోధనలో కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం కాంలానుగుణంగా విద్యారంగంలో అనేక మార్పులు వస్తు న్నాయి.నూతన ఆవిష్కరణలు చోటుచేసుకొంటున్నాయి. పాఠ్యాంశాల్లో వైజ్ఞానిక అంశాలకు ప్రాధాన్యం కల్పించా ల్సి న అవసరం

Read more