ఇవి కూడా ఎన్నికల గుర్తులే

న్యూఢిల్లీ: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నికల హడావిడి కొనసాగుతుంది. ఎన్నికల్లో ప్రచారం ఎంత ముఖ్యమో సరైన గుర్తు అంతే ముఖ్యం. ప్రధాన పార్టీలకు గుర్తుల సమస్య ఉండదు.

Read more