పర్వత ప్రాంతాల్లో సమాచార సేవలకు సహకరిస్తుంది

పర్వత ప్రాంతాల్లో సమాచార సేవలకు సహకరిస్తుంది నేపాల్‌: పర్వతాలు, కొండలతో నిండి ఉన్న నేపాల్‌ వంటి ప్రాంతాల్లో సమాచార సేవలు అందించటానికి జిశాట్‌9 ఎంతగానో ఉపకరిస్తుందని నేపాల్‌

Read more