కుక్క తోక వంకర

పూర్వం దైవాధీనం అనే రాజ్యాన్ని ఉబ్బులింగడు అనే రాజు పరిపాలిస్తుండేవాడు ఉబ్బులింగడు ఉత్తి అమయకుడు నోట్లే పెట్టినా కొరకలేనంత మూర్ఖుడు అని కిందరు అనుకువారు అతని వేశభాషలు

Read more