విచిత్రమైన పరుగు పందెం!

నీతి కథ విచిత్రమైన పరుగు పందెం! మణిపురాన్ని పరిపాలించే మాణిక్యవర్మగారి మహామంత్రి ఆకస్మికంగా కన్నుమూసారు. దాంతో మాణిక్యవర్మ ఆయన స్థానంలో ఆయన కుమారుడు కృష్ణశర్మను మంత్రిగా నియమించాడు.

Read more