వేప దంతరక్షణి

ఓషధీ గుణములుగు వేప గానుగ చంద్ర మొదలగు చెట్టు పుల్లను మెత్తగా కుంచెగా నమిలి ప్రతి దంతపండ్ల పొడిని చేపిన శుభ్రపరచుకోవాలి మిరియాలో లాభాలు చేపిన దంతాలుగా

Read more