వెదురుతో పొందికైన ఇల్లు

సహజంగా దొరికే వాటినే నిర్మాణ రంగంలో వినియోగించాలనేదే ఆమె తపన, పర్యావరణ హితంగానే కట్టడాలు చేపట్టాలనేదే ఆమె లక్ష్యం, ఈ లక్ష్యంతోనే ఓ సంస్థ స్థాపించి శిక్షణ

Read more