అన్నదాత సుఖీభవ

అన్నదాత సుఖీభవ సాధారణంగా మనం ఎవరి ఇంటికైనా బోజనానికివెళ్లినప్పుడు, ఎవరైనా మన ఇంటికి భోజనానికి వచ్చినప్పుడు, బోజనం పూర్తికాగానే అన్నదాత సుఖీభవ అని అంటుంటాం. అయితే అన్నం

Read more