ప్రకృతి దోషం కాదు, మనిషి చేస్తున్న ద్రోహం

ఒక్కమాట (ప్రతి శనివారం) ప్రకృతితోపాటు ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రజానీకంతో ఆడుతున్న నాటకాల దుష్ఫలితం ఇదని చెప్పొచ్చు. మైనం ముద్దలాగా వేడి సెగ తగలగానే కరిగిపోయినట్లు తడితగలగానే చెరువ్ఞ

Read more