కుటుంబ నియమాలు అవసరం!

జీవన విధానం ప్రతి కుటుంబానికి కొన్ని నియమాలు ఉండాలని అంటున్నారు నిపుణులు.. వీటిని అందరూ పాటించేలా అలవాటు చేసుకుంటే , పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే కాదు . పిల్లలకు

Read more

పిల్లల అల్లరి ఆపాలంటే..

చిన్నారుల ఆలనా-పాలనా పిల్లలు ఏడుపు ప్రారంభించగానే ఏడుపు ఆపేందుకు వారు అడిగింది ఇచ్చేస్తాం. అలాగే వారు ఏం అడిగినా కొనిస్తాం. అడిగిందల్లా ఇస్తారని కదా పిల్లలు కొన్ని

Read more