అందమైన మనీపర్సులు

ఫ్యాషన్‌ ఫ్యాషన్‌ పుస్తకం హస్తభూషణం అన్న మాట నిజమే గానీ మాకు మాత్రం చేతిలో పర్సూ భూషణమే అంటారు నేటి తరం అమ్మాయిలు. కాలేజీలకు పక్క నున్న

Read more