అతిగా కూల్‌డ్రింక్స్‌తో అనర్ధాలు!

ఆరోగ్య సూచనలు కూల్‌ డింక్స్‌ తాగనివారు అరుదుగా ఉంటారు. సరదగా బయటకు వెళ్లినా ఇంట్లోకి బంధువులు వచ్చినా.. చాలామంది కూల్‌ డ్రింగ్స్‌ తప్పనిసరిగా తాగుతుంటారు. తియ్యతియ్యగా.. చల్లచల్లగా..

Read more