ఆ చివరి నిమిషంలో ఏమవుతుంది..?

ఆ చివరి నిమిషంలో ఏమవుతుంది..? మరణానికి దృశ్యరూపమిచ్చిన శాస్త్రవేత్తలు రక్తం అందక బ్రైన్‌ కణాలు అచేతనం ఎలక్ట్రోడ్స్‌లో శక్తి అంతా ఆవిరై అంతా చీకటి ఈ స్ప్రెడ్డింగ్‌

Read more