శరీరంపై ఆవేశాల ప్రభావం

  శరీరంపై ఆవేశాల ప్రభావం మనిషి శరీరంపై ఆవేశాల ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. దుఃఖంతో గుండె పగిలిపోయేలా ఏడవడం గురించి కథల్లో చదువుతాం. ఆవేదనం, దుఃఖం, కోపం,

Read more