మెనోపాజ్‌తో అధిక బరువు

మెనోపాజ్‌తో అధిక బరువు మెనోపాజ్‌ సమయంలో వచ్చేమార్పులు శారీరకంగా, మానసికంగా లేదా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఏవైనా కావచ్చు. ముందు శారీరకమైన మార్పులను ఏమిటో తెలుసుకుందాం. ఈ సమయంలో

Read more