గోరింట నగలు

అందమే ఆనందం చేతిపై గోరింట పెట్టుకునేందుకు చాల మంది ఆడపిల్లలు ఇష్టపడతారు. అరచేతిలో మాత్రమే గోరింటాకు పెట్టుకోవడం అనేది పాతకాలం ఫ్యాషన్‌. ఇంకా చెప్పాలంటే అస్సలు గోరింట

Read more