మండల్‌ కమిషన్‌. బిసిల దండాలు

బిసిలకు సాధికారత లభించేనా ప్రభువెక్కిన పల్లకేనోయ్ ఆదిమోసే బోయిలు ముఖ్యం కాదంటున్న సామాజిక నేపథ్యంలో, బోయిలు కూడా ప్రజాస్వామ్య పల్లకి ఎక్కాలనే మానవీయకోణంతో, సామాజిక న్యాయం, సహజన్యాయం,

Read more