చారిత్రక ప్రదేశం మాల్డా

తెలుసుకో చారిత్రక ప్రదేశం మాల్డా ఉత్తర బెంగాల్‌కు మాల్డా సింహద్వారం. మాల్డా ప్రాంతాన్ని గౌర్‌, పండువా రాజ వంశాలు పాలించారు. వారి తదనంతరం ఆంగ్లేయులు ఈ ప్రాంతాన్ని

Read more