విజయదశమి సందేశంలో అంతరార్థం

విజయదశమి సందేశంలో అంతరార్థం దసరా, దీపావళివంటి పండుగలు ఇతిహాసాల క్రమం లో సంస్కృతిలో భాగంగా ముందుకు వచ్చాయి. అవి యుద్ధాలకు సంబంధించిన పర్యవసానాలను, పరిణామాలను గుర్తు చేస్తుంటాయి.

Read more