మహాభారతము

ఆధ్యాత్మిక చింతన ధర్మ శాస్త్రజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని, యథ్యాత్మ విదులు వేదాంతమనియు, నీతి విచక్షణులే నీతి శాస్త్రంబని, కవి వృషభులు మహాకార్యమనియు, లాక్షణికులు సర్వలక్షణంబనియును నైతి హాసికులితిహాసమనియు, పరమ

Read more

కర్ణుడు పుట్టుకే ఒక విచిత్రం

ఆధ్యాత్మిక చింతన తనకు మేలు చేసిన వారికి, ప్రత్యుపకారం చేయలేకున్నా వారి వెన్నంటి తుదివరకూ వరిపట్ల కృతజ్ఞతా భావంతో మెలిగే ‘స్వామిభక్తి పరాయణులలో, మహాభారతయోధుడు కర్ణుడు అగ్రగణ్యుడు.

Read more

మహాభారతం కల్పితమా?

మహాభారతం కల్పితమా? పద్దెనిమిది రోజుల భయంకర యుద్ధం తర్వాత ధృత రాష్ట్రుడు గాంధారితో, తదితర కౌరవ స్త్రీలతో కలిసి యుద్ధ భూమికి వెళ్లాడు. ఎక్కడ చూసినా పీను

Read more

నీతిని బోధించే మహాభారతం

నీతిని బోధించే మహాభారతం రాయబారము కొరకు పాండవ్ఞల వద్దకు వెళ్లి తిరిగి వచ్చిన సంజయుడు కౌరవసభలో అందురు వినునట్లు పాండవ్ఞల సందేశాన్ని, వారి బలాన్ని వివరిస్తాడు. అంతా

Read more

స్వయంకృతాపరాధమే!

స్వయంకృతాపరాధమే! ఏదైనా మంచి జరిగి లోకులు పొగిడితే ఆ ఘనత మాదేనంటాము. అనుకొన్నట్టు కాక ఇంకొక రకంగా జరిగితే తప్పంతా ఇతరులపై వేస్తాము. కష్టనష్టాలకు కారణం, దైవమనో,

Read more