పట్టాభిరాముడి పట్టాభిషేకం

బాల గేయం పట్టాభిరాముడి పట్టాభిషేకం సంగ్రామం నందు నిలిచి గెలిచిన రఘువీరుడు సంస్కారం అనుపేరుకు మారు పేరు శ్రీరాముడు గురిచూసి కొట్ట గమనం చేపట్టి సీతమ్మ కన్నీరు

Read more