అనివార్యాలను అంగీకరించాలి

అనివార్యాలను అంగీకరించాలి ఎందుకొచ్చిన బాధ ఇదంతా! అసలు పుట్టకుండా ఉన్నట్లైతే ఎంత బాగుండేది! అని ఏదో ఒక సమయంలో, సందర్భంలో ప్రతి మనిషి అనుకొంటూ ఉంటాడు. ఈ

Read more

ప్రకృతి-పురుషుడు

ప్రకృతి-పురుషుడు భగవద్గీతలో కృష్ణపరమాత్ముడు ‘నేను-నేను అని బోధిస్తూ వచ్చాడు. దీనిని బట్టి ఆ ‘నేను అనేది. ‘దైవత్వం అని అర్థమవ్ఞతున్నది మనకు. నేను రాముడ్ని, నేను కృష్ణుడ్ని.

Read more

కర్మకారణములు-ఆత్మతత్వములు

కర్మకారణములు-ఆత్మతత్వములు మానవ జీవన విధానంలో ఏ కర్మ అయినను సక్రమముగా జరుగవలయుననిన ఐదు కారణములు వేదాంతశాస్త్రములో తెలుపబడినవి. ఇవి కర్మ అంతమగు జ్ఞానమును బోధించునవిగా ఉన్నవి. భగవద్గీత

Read more