అంతర్ముఖులు

అవతారం చాలించే ముందు శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవునితో చెప్పిన మాటలు అత్యంత విలువైనవి, అందరూ గుర్తుంచుకోవలసినవి, ఆచరించవలసినవి. ఆయన అంటాడు ‘ఉద్ధవా! నీవు నాకు సేవకుడవు, సఖుడవు, సహృదయుడవు.

Read more

సత్‌ సాంగత్యం

అవతారం చాలించే ముందు శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవునితో చెప్పిన మాటలు అత్యంత విలువైనవి, అందరూ గుర్తుంచుకోవలసినవి, ఆచరించవలసినవి. ఆయన అంటాడు ‘ఉద్ధవా! నీవు నాకు సేవకుడవు, సఖుడవు, సహృదయుడవు.

Read more

దైవాధీనం జగత్సర్వం

రెండు సేవల మధ్య రధాన్ని నిలుపమని శ్రీకృష్ణుడిని కోరాడు అర్జునుడు. శ్రీకృష్ణుడు అలాగే చేశాడు. కౌరవసేనలోని వీరులనందరినీ బాగా చూడమన్నాడు. అర్జునుడు కౌరవసేనలోని వారినీ, తన సేనలోని

Read more

శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ

ప్రపంచమంతా పరమాత్మ వ్యక్తస్వరూపమైనపుడు అన్ని రూపాలు పరమాత్మవే. ప్రకృతిలో పరిమళించే చైతన్యం పరమేశ్వరుడే. అలాంటప్పుడు భగవంతుని అవలోకించడానికి, అర్చించ డానికి, ఆరాధించడానికి యోగ్యం కాని రూపమంటూ ఉండే

Read more

త్యాగానికి వైరాగ్యమే సాధనం

         త్యాగానికి వైరాగ్యమే సాధనం ముముక్షువ్ఞలకు వారి యోగ్యతకు దగినట్లుగా భగవంతుని పరోక్ష జ్ఞానం కలుగుటకు ప్రధాన సాధనం భక్తియేయని భాగవతమే సాక్షీభూతంగా

Read more

కర్మాచరణం పవిత్రమైనది

             కర్మాచరణం పవిత్రమైనది మానవజీవన విధానంలో ప్రతిజీవి కర్మలు ఆచరించవలసినదే. కర్మలేని జీవనం వ్యర్థము. అర్థము లేనిది. కర్మాచరణము పవిత్రమైనది.

Read more

కర్తవ్యోన్ముఖులను చేసే కరదీపిక!

      కర్తవ్యోన్ముఖులను చేసే కరదీపిక! అవతారపురుషులు, మహర్షులు, మహానుభావులు జన్మించినపుడు లోకానికి మేలు జరుగుతుంది. ఆ మహానుభావులు చేసిన మంచికి కృతజ్ఞతగా వారి జన్మదినాన్ని

Read more