భగవద్గీత

ఆధ్యాత్మిక చింతన అజ్ఞశ్చాశ్రద్ధ ధానశ్చ సంశయాత్మావినశ్యతి,నాయం లోకోస్తి నపరోన సుఖం సంశయాత్మనః!! ఇది భగవద్గీత నాల్గవ అధ్యాయంలోని 40వ శ్లోకం. దీని భావం- అజ్ఞాని, అంటే శ్రద్ధలేని

Read more

నేడు గీతా జయంతి

పండుగ సందర్భం భగవద్గీత, మహాభారత ఇతిహాసములోని భీష్మ పర్వము 25వ అధ్యాయము మొదలు 42వ అధ్యాయము వరకు 18 అధ్యాయములు భగవద్గీతగ ప్రసిద్ధము. కాని గీత ఒక

Read more

దుష్ట గజం – కువలయపీడం

ఆధ్యాత్మిక చింతన కంసుని పట్టపుటేనుగు పేరు కువలయపీడం. భారీ కాయం, విశాలమైన చెవులు, పదునైన దంతాలు దాన్ని చూడగానే భయ కంపితులవుతారు ఎంతటివారైనా. అది ఘికారం చేసింది

Read more

మహాభారతము

ఆధ్యాత్మిక చింతన ధర్మ శాస్త్రజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని, యథ్యాత్మ విదులు వేదాంతమనియు, నీతి విచక్షణులే నీతి శాస్త్రంబని, కవి వృషభులు మహాకార్యమనియు, లాక్షణికులు సర్వలక్షణంబనియును నైతి హాసికులితిహాసమనియు, పరమ

Read more

లోకకల్యాణం కోసమే శ్రీకృష్ణావతారం

ఆధ్యాత్మిక చింతన శ్రీమహావిష్ణువు అవతారమే శ్రీకృష్ణుడు. దేవకీ, వసుదేవుల అష్టమను సంతానంగా జన్మిస్తాడు. దేవకి సోదరుడు అయినటువంటి కంశుడు దేవకికి పుట్టిన వారందరినీ పుట్టగానే చంపేస్తుంటాడు. దానికిగల

Read more

విశ్వధర్మములు

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, బావమరదులు, బంధువులు వీరిని నేను ప్రాణాలు పోయినా ఈ భూమి కొరకు కాదు కదా

Read more

భగవద్గీత

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఈ లోకంలో దైవీ సంపత్తితో పుట్టిన వారు, ఆసురీ సంపత్తితో పుట్టిన వారు ఉంటారని శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు. తేజము, క్షమ, ధృతి, శౌచము, స్వాతిశయం

Read more

జనసేవయే జనార్ధన సేవ

ఆధ్యాత్మిక చింతన యుద్ధం చేస్తే బంధుమిత్రాదులు ఛస్తారని, కుల ధర్మాలు నశిస్తాయని, జరుగరాని వెన్నో జరిగిపోతాయని శోకం చేత వ్యాకులమైన మనసుతో విల్లంబులను వదిలివేసి రథంలో కూలబడిపోయిన

Read more

భగవద్గీత

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్‌ వివస్వాన్మనవే ప్రాహమను రిక్ష్వాకవే భ్రవీత్‌ ఏవం పరమ్పరా ప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః

Read more

శ్రీ కృష్ణుడు – సత్యభామ

ఆధ్యాత్మిక చింతన సత్యభామ ఆత్మవిశ్వాసం గల తరుణి. పుట్టినింట అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది. సౌందర్యరాశి. ధైర్యశాలి. కృష్ణుని అష్టభార్యలలోనూ తనకో ప్రత్యేకత ఉండాలని తలపోస్తుంది. మాట మీరలేడు.

Read more

ఈ మోహం నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?

భగవద్గీత ప్రవచనాలు అధర్మము వృద్ధి చెందునని, కులస్త్రీలు చెడిపోవుదురని, స్త్రీలు చెడిపోతే వర్ణసంకరము ఏర్పడుతుందని, సంకరము చేసిన వారికి, సంకరము నొందిన కులమనకు నరకము వస్తుందని అర్జునుడు

Read more