లోకకల్యాణం కోసమే శ్రీకృష్ణావతారం

ఆధ్యాత్మిక చింతన శ్రీమహావిష్ణువు అవతారమే శ్రీకృష్ణుడు. దేవకీ, వసుదేవుల అష్టమను సంతానంగా జన్మిస్తాడు. దేవకి సోదరుడు అయినటువంటి కంశుడు దేవకికి పుట్టిన వారందరినీ పుట్టగానే చంపేస్తుంటాడు. దానికిగల

Read more

విశ్వధర్మములు

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, బావమరదులు, బంధువులు వీరిని నేను ప్రాణాలు పోయినా ఈ భూమి కొరకు కాదు కదా

Read more

భగవద్గీత

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఈ లోకంలో దైవీ సంపత్తితో పుట్టిన వారు, ఆసురీ సంపత్తితో పుట్టిన వారు ఉంటారని శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు. తేజము, క్షమ, ధృతి, శౌచము, స్వాతిశయం

Read more

జనసేవయే జనార్ధన సేవ

ఆధ్యాత్మిక చింతన యుద్ధం చేస్తే బంధుమిత్రాదులు ఛస్తారని, కుల ధర్మాలు నశిస్తాయని, జరుగరాని వెన్నో జరిగిపోతాయని శోకం చేత వ్యాకులమైన మనసుతో విల్లంబులను వదిలివేసి రథంలో కూలబడిపోయిన

Read more

భగవద్గీత

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్‌ వివస్వాన్మనవే ప్రాహమను రిక్ష్వాకవే భ్రవీత్‌ ఏవం పరమ్పరా ప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః

Read more

శ్రీ కృష్ణుడు – సత్యభామ

ఆధ్యాత్మిక చింతన సత్యభామ ఆత్మవిశ్వాసం గల తరుణి. పుట్టినింట అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది. సౌందర్యరాశి. ధైర్యశాలి. కృష్ణుని అష్టభార్యలలోనూ తనకో ప్రత్యేకత ఉండాలని తలపోస్తుంది. మాట మీరలేడు.

Read more

ఈ మోహం నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?

భగవద్గీత ప్రవచనాలు అధర్మము వృద్ధి చెందునని, కులస్త్రీలు చెడిపోవుదురని, స్త్రీలు చెడిపోతే వర్ణసంకరము ఏర్పడుతుందని, సంకరము చేసిన వారికి, సంకరము నొందిన కులమనకు నరకము వస్తుందని అర్జునుడు

Read more

అంతర్ముఖులు

అవతారం చాలించే ముందు శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవునితో చెప్పిన మాటలు అత్యంత విలువైనవి, అందరూ గుర్తుంచుకోవలసినవి, ఆచరించవలసినవి. ఆయన అంటాడు ‘ఉద్ధవా! నీవు నాకు సేవకుడవు, సఖుడవు, సహృదయుడవు.

Read more

సత్‌ సాంగత్యం

అవతారం చాలించే ముందు శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవునితో చెప్పిన మాటలు అత్యంత విలువైనవి, అందరూ గుర్తుంచుకోవలసినవి, ఆచరించవలసినవి. ఆయన అంటాడు ‘ఉద్ధవా! నీవు నాకు సేవకుడవు, సఖుడవు, సహృదయుడవు.

Read more

దైవాధీనం జగత్సర్వం

రెండు సేవల మధ్య రధాన్ని నిలుపమని శ్రీకృష్ణుడిని కోరాడు అర్జునుడు. శ్రీకృష్ణుడు అలాగే చేశాడు. కౌరవసేనలోని వీరులనందరినీ బాగా చూడమన్నాడు. అర్జునుడు కౌరవసేనలోని వారినీ, తన సేనలోని

Read more

శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ

ప్రపంచమంతా పరమాత్మ వ్యక్తస్వరూపమైనపుడు అన్ని రూపాలు పరమాత్మవే. ప్రకృతిలో పరిమళించే చైతన్యం పరమేశ్వరుడే. అలాంటప్పుడు భగవంతుని అవలోకించడానికి, అర్చించ డానికి, ఆరాధించడానికి యోగ్యం కాని రూపమంటూ ఉండే

Read more