జ్ఞ్ఞానోదయం

మన మతగ్రంథాలయిన భారత, భాగవత, రామాయణాదులను చదువుతున్నప్పుడు శాస్త్రజ్ఞుడు తన ప్రయోగశాలలో ఏకాగ్రతతో ఎలా పరిశీలన చేస్తాడో అలా పరిశీలన చేయవలసి ఉంటుంది. శ్రద్ధతో చేసే పరిశీలన

Read more