తోక తొక్కిన పాము!

దేశం: ఉత్తర కొరియా తోక తొక్కిన పాము! అణు ఉన్మాదంతో కేకలు వేస్తున్న కిమ్‌ చర్యలకు కళ్లెంవేయడానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఇప్పుడు నడుం బిగిస్తున్నా యి. ఉత్తర

Read more