ఆచరణ లేని అభ్యాసం నిష్ప్రయోజనం

ఆచరణ లేని అభ్యాసం నిష్ప్రయోజనం మనదేశంలో విద్యాభ్యా సానికి, పశ్చిమదేశాల లో విద్యాభ్యాసానికి చాలా తేడాఉంది. మనదేశంలో విద్యాభ్యాసం మొత్తం పేరుకు తగ్గ ట్టు కేవలం అభ్యసించడం,

Read more